ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 222 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น
2. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนในชายแดนภาคใต้ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 157 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลาย ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
3. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม 104 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลาย ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น
4. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 222 คน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มขึ้น
5. โครงการจัดทำหนังสือและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (บริการวิชาการ)